Γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) με θέμα “Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικής Κρίσης”

Δείτε τη γνώμη στον σύνδεσμο

Η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.) ανέλαβε την πρωτοβουλία για την έκφραση Γνώμης με θέμα “Βιώσιμη Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συνθήκες Κλιματικής Κρίσης”. Βασικός σκοπός της προαναφερθείσας Γνώμης Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. είναι να συμβάλλει στοδημόσιο διάλογο για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων σε συνθήκες περιβαλλοντικών αλλαγών (κλιματική αλλαγή, αλλαγή χρήσεων γης). Επιπλέον, βασική επιδίωξη της παρούσας γνώμης πρωτοβουλίας είναι να τονίσει τα βασικά προβλήματα, τα οποία δυσχεραίνουν τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων στην Ελλάδα και να προτείνει στοχευμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης.