3. 2006-2010 & 2012-2016 Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού ΕΜΠ (ΕΔΕΙΛ/ΕΛΚΕ)