2. 2006-2009 Μέλος ΔΣ του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), υπεύθυνη για τον τομέα των μηχανικών